Regulamin


Regulamin

 

1. ORGANIZATOR i Partnerzy

 1. Akademia Biegowa Kartuzy
 2. Gmina Kartuzy
 3. Rowerowe Kaszuby
 4. Powiat Kartuski
 5. Bemol
 6. SPONSORZY

2. CEL

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza
  i gminy Kartuzy i powiatu kartuskiego.
 2. Zachęcenie społeczeństwa do dbałości o własne ciało i zdrowie przez cały rok, bez względu na pogodę.
 3. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną
 4. Promocja gminy Kartuzy i powiatu Kartuskiego.

3. TERMIN I MIEJSCE

 1. 17 grudzień 2017 roku. – KARTUZY; PARK SOLIDARNOŚCI, ul. Klasztorna 1.
 2. Biuro zawodów czynne od godziny 10.00 – w budynku Kartuskiego Centrum Kultury.
 3. Start do biegu nastąpi o godzinie 14:30.
 4. TRASA BIEGU i POMIAR CZASU
 5. Dystans 7 km (ok.7 km). Nawierzchnia: asfalt (95%), kostka (5%).
 6. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip.
 7. Dokładny przebieg trasy podany jest lub będzie na stronie internetowej.

4. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA

 1. W biegu na dystansie 7 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 16 grudnia 2017r. ukończy 10 lat (urodzona przed 16.12.2007r.).
 2. Limit uczestników biegu wynosi 1000 osób – po raz pierwszy tysiąc biegaczy na Kaszubach!
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest wziąć udział w biegu w czapce mikołaja.
 5. Dla uczestników przebranych za stroje świąteczne na mecie specjalne nagrody!
 6. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego i numeru startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
 7. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu  muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.
 8. Weryfikacji można dokonać:
  – Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  – Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.Adres Biura Zawodów: KARTUZY, budynek Kartuskiego Centrum Kultury, ul. Klasztorna, czynne tylko w dniu imprezy w godzinach od 10.00 – 14.00.
 9. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzież Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 10. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz niniejszy regulamin.
 11. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.


5. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia online do będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://elektronicznezapisy.pl/event/2177.html. Formularz dostępny od dnia 5.11.2017r. (12:00) do dnia 10.12.2017r. (22:00)
 2. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
  – prawidłowo  wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  – uiszczenie opłaty startowej w ci
  ągu 7 dni od rejestracji;
  – brak opłaty w ci
  ągu tych dni skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszenia z listy startowej – zgłoszenie zostaje anulowane!
 3. Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie gwarantują!
 1. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu wcześniej zapisy zostaną zamknięte i nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń.

 

6. OPŁATA STARTOWA

W zależności od kolejności zgłoszeń:
1-400 zawodników – 35 zł
401-800 zawodników – 45 zł
801-1000 zawodników – 55 zł

60 zł płatne w dniu biegu.

 1. Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
 2. Wpłaty realizowane będą przez system DotPay w momencie rejestracji i zgłoszenia do biegu. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu i marszu otrzymuje PAKIET STARTOWY:
  – czapkę mikołaja
  – numer startowy + agarfki
  – pomiar elektroniczny trasy – system chip
  – specjalne nagrody dla przebranych biegaczy w stroje świąteczne (pełne przebranie nie tylko element np. czapeczka) wręczane na mecie!
  – unikatowy stalowy, kolorowy medal po biegu
  – baton i owoce w pakiecie
  – woda po biegu
  – posiłek po biegu (zupa)
  – kawa, herbata w biurze zawodów
  – kupon na losowane nagród

7. DEPOZYT, SZATNIE

 1. Szatnie i depozyt dla zawodników znajdować się będą przy biurze zawodów. Toalety zlokalizowane będą w budynku Kartuskiego Centrum Kultury i na terenie imprezy.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

8. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe lub finansowe, miejsca I-III – puchar/statuetka.
 3. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka – nagroda rzeczowa.
 4. Najpiękniejszy strój Mikołaja i Mikołajki oraz inne przebranie świąteczne wśród osób startujących – nagrody rzeczowe – miejsc 1-10. Statuetki 1-3.
 5. Wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane liczne nagrody rzeczowe – pula nagród to kilka tysięcy złotych. Sprzęt sportowy, AGD, RTV itp.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas imprezy odbędą się atrakcje towarzyszące:

– bezpłatne dla dzieci i młodzieży „Goń Mikołaja”
– parada rowerowa „Mikołaje a rowerach”
– fotobudka
– stanowiska partnerów

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 2. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora
  i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. Organizator na potrzeby promocji biegu może wykorzystać wizerunek zawodnika w materiałach promocyjnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Kontakt:

Dyrektor Biegu: Karol Nowakowski
www.santarunkartuzy.pl
bieg@biegarasmusa.pl
bieg@santarunkartuzy.pl