Regulamin

Regulamin
Santa RUN Kartuzy 2018 – największy mikołajkowy bieg na Pomorzu!

I. ORGANIZATOR 

 • Akademia Biegowa Kartuzy
 • Gmina Kartuzy
  Partner:
 • Rowerowe Kaszuby

II. CEL

 1. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza
  i gminy Kartuzy i powiatu kartuskiego.
 2. Zachęcenie społeczeństwa do dbałości o własne ciało i zdrowie przez cały rok, bez względu na pogodę.
 3. Integracja rodzin poprzez sport i wszelką aktywność fizyczną
 4. Promocja gminy Kartuzy i powiatu Kartuskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. 16 grudzień 2018 roku. – KARTUZY; PARK SOLIDARNOŚCI, ul. Klasztorna 4.
 2. Biuro zawodów czynne od godziny 9.00 – w hali sportowej ZSO Klasztorna, ul. Klasztorna 4.
 3. Start do biegu nastąpi o godzinie 13:30.

IV. TRASA BIEGU i POMIAR CZASU

 1. Dystans 7 km (ok.7 km). Nawierzchnia: asfalt (95%), kostka (5%).
 2. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip.
 3. Klasyfikacja 50 pierwszych zawodników na mecie odbywa się na postawie czasu brutto od momentu wystrzału startera, dla pozostałych zawodników odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych netto – liczonych od przekroczenia linii startu.
 4. Dokładny przebieg trasy podany jest na stronie internetowej.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA

 1. W biegu na dystansie 7 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 15 grudnia 2018r. ukończy 10 lat (urodzona przed 15.12.2008r.).
 2. Limit uczestników biegu wynosi 1500 osób – po raz pierwszy tysiąc biegaczy na Kaszubach! Próbujemy!
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
 4. Każdy uczestnik wypełniając zgłoszenie tym samym oświadcza, że zapoznał się w pełni z regulaminem, a jego stan zdrowia jest mu znany i pozwala na udział w niniejszym biegu;
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest wziąć udział w biegu w czapce mikołaja.
 6. Dla uczestników przebranych za stroje świąteczne na mecie specjalne nagrody!
 7. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego i numeru startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
 8. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać:
  – Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  – Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.
  Adres Biura Zawodów: KARTUZY, budynek hali sportowej przy ZSO – tuż przy Parku Solidarności.
  ul. Klasztorna 4, biuro czynne:
  – 15 grudnia (sobota) – w godzinach 17:00 – 21:00.
  – 16 grudnia (niedziela), w dniu imprezy – w godzinach od 9.00 – 13.00.
 1. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 2. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz niniejszego regulaminu.
 3. Możliwość startu z wózkami dziecięcymi tylko do warunkiem ustawienia się na końcu stawki i bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa oraz niezabiegania drogi innym uczestnikom.
 4. Zakazuje się startu z psami.
 5. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia online do będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl. Formularz dostępny od dnia 3.11.2018r. (12:00) do dnia 09.12.2018r. (24:00)
 2. Zgłoszenie uważa się za kompletne i prawidłowe jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
  – prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;
  – uiszczenie opłaty startowej w ciągu 7 dni od rejestracji;
  – brak opłaty w ciągu tych dni skutkuje automatycznym usunięciem zgłoszenia z listy startowej – zgłoszenie zostaje anulowane!
 3. Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w Biurze Zawodów pod warunkiem dostępności miejsc czego Organizatorzy nie gwarantują!
 4. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu wcześniej zapisy zostaną zamknięte i nie będzie możliwości dodatkowych zgłoszeń.

VII. OPŁATA STARTOWA

W zależności od kolejności zgłoszeń:

OPŁATY STANDARD: 3.11 – 09.12.2018
1-400 zawodników – 39 zł
401-1000 zawodników – 49 zł
1001-1500 zawodników – 55 zł

Mieszkańcy Kartuz – 29 zł – opłata obowiązuje tylko do 30 listopada!

70 zł płatne w dniu biegu (tylko w przypadku dostępności miejsc).

 1. Raz wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.
 2. Wpłaty realizowane będą przez system DotPay w momencie rejestracji i zgłoszenia do biegu. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
 3. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu i marszu otrzymuje PAKIET STARTOWY:

– czapkę mikołaja
– numer startowy
– pomiar elektroniczny trasy – system chip
– specjalne nagrody dla przebranych biegaczy wręczane na mecie!
– unikatowy stalowy, kolorowy medal po biegu
– baton i owoc w pakiecie- woda po biegu
– posiłek po biegu (zupa)
– kawa, herbata
– kupon na losowanie nagród
– opieka medyczna podczas trwania zawodów
– profesjonalną organizację i zabezpieczenie wydarzenia

VIII. DEPOZYT, SZATNIE

 1. Szatnie i depozyt dla zawodników znajdować się będą przy biurze zawodów. Toalety zlokalizowane będą w budynku Kartuskiego Centrum Kultury i na terenie imprezy.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

IX. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie piękne, kolorowe pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe lub finansowe, miejsca I-III – puchar/statuetka.
 3. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka – nagroda rzeczowa.
 4. Najpiękniejszy strój /przebranie świąteczne wśród osób startujących – nagrody rzeczowe – miejsc 1-10. Statuetki 1-3. Miejsca 4-10 wyróżnienia.
 5. Najpiękniejszy strój poza świątecznym – nagrody rzeczowe – 1-3.
  Statuetka 1 mce.
 6. Wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podczas imprezy odbędą się atrakcje towarzyszące:

– bezpłatne dla dzieci i młodzieży „SANTA RUN KIDS”
– parada rowerowa „Mikołaje a rowerach”
– stanowiska partnerów, ewentualne inne atrakcje.

 1. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu i marszu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 2. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 4. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

XI. RODO

 1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych formularzach zgłoszeniowych, dokumentacji przebiegu imprezy / zawodów oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy / zawodów stanie się Organizator, tj. Akademia Biegowa Kartuzy; 83-307 Kiełpino; ul. Długa 78A.
 2. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie: · w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych / rekreacyjnych, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie oraz ustawy o kulturze fizycznej, · zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy / zawodów.
 3. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji zawodów, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
 4. Akademia Biegowa Kartuzy, jako administrator danych osobowych, przechowywał będzie dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów, w tym dane osobowe ich uczestników, przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia.
 5. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę Organizatorowi na: · przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa; · publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, w tym informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora; · publikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez Akademię Biegową Kartuzy i Partnerów Medialnych.
 6. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzie indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu.
 8. Każdemu uczestnikowi zawodów przysługują uprawnienia w momencie rezygnacji z udziału w zawodach: · dostępu do dotyczących danych oraz otrzymania ich kopii, · sprostowania (poprawiania) danych, · usunięcia danych, · do ograniczenia przetwarzania danych, · wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, · przenoszenia danych, · wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w imprezie zawodach.

 

Kontakt:

Dyrektor Biegu Karol Nowakowski
www.santarunkartuzy.pl
bieg@santarunkartuzy.pl

Akademia Biegowa Kartuzy

 


Wersja w pdf – kliknij