Regulamin

Santa RUN KIDS
biegi dla dzieci

pod hasłem

Biegaj – jeśli nie będziesz mistrzem, będziesz na pewno zdrowym człowiekiem!

 

1. ORGANIZATOR

 • AKADEMIA BIEGOWA KARTUZY
 • Gmina Kartuzy

PARTNERZY:

 • Rowerowe Kaszuby

2. TERMIN I MIEJSCE:

 • 16 grudzień 2018 roku. – KARTUZY; PARK SOLIDARNOŚCI, ul. Klasztorna 1.
 • Biuro zawodów czynne od godziny 9.00.
 • Start do biegów nastąpi o godzinie 12:00.
  9:00 – 12:00 – odbiór NUMERÓW startowych, weryfikacja.
  12:00 – 12:45 – biegi dla dzieci od najmłodszych kategorii.
  14:30 – dekoracje.
 • Adres Biura Zawodów: KARTUZY, hala sportowa ZSO w Kartuzach,
  ul. Klasztorna 4, biuro czynne tylko w dniu biegu dla dzieci:
  – 16 grudnia (niedziela), w dniu imprezy – w godzinach od 9.00 – 12.00.

3. CEL IMPREZY:

 • Wychowywanie poprzez sport
 • Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród dzieci i młodzieży w gminie Kartuzy
 • Promocja gmin Kartuzy i całego regionu kaszubskiego na Pomorzu;

UCZESTNICY:

Dziewczęta i chłopcy: Dystanse
Przedszkolacy i młodsi – roczniki 2010 i młodsi ok. 300 m
Klasy I-III – roczniki 2011 – 2009 ok. 600 m
Klasy IV – VI – roczniki 2008 – 2006 ok. 900 m

 Osobno z podziałem na dziewczynki i chłopców.

UWAGA: LIMIT UCZESTNIKÓW – po 50 osób w każdym biegu. Łącznie 300 osób.

 

4. ZGŁOSZENIA:

 • Elektronicznie na stronie elektronicznezapisy.pl
 • W DNIU BIEGU: W PRZYPADKU WYCZERPANIA LIMITU NIESTETY NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI STARTU!
 • Koszt biegu wynosi symboliczny 1 zł. Płatność służy weryfikacji uczestnika i jest dokonywana przez system DOTPAY w momencie zgłoszenia uczestnika. Uwaga: Dopiero potwierdzenie wpłaty potwierdza obecność dziecka na liście startowej! 

5. ŚWIADCZENIA I NAGRODY:

 • Każdy uczestnik otrzymuje numer startowy oraz kupon do losowania nagród.
 • W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc 1-6 nagrody rzeczowe, statuetki za mca 1-3.
 • Dla wszystkich uczestników piękne unikatowe MEDALE.
 • Upominek na mecie i możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród.
 • Gorąca zupa po biegu.

6. Postanowienia końcowe:

 • Organizator nie prowadzi klasyfikacji w poszczególnych kat. wiekowych poza pierwszą szóstką na mecie.
 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną i toalety podczas trwania zawodów.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.
 • Warunkiem koniecznym startu uczestnika jest brak przeciwwskazań lekarskich oraz podpisanie zgody na udział rodzica/prawnego opiekuna.
 • Uczestnictwo w biegach i wypisanie kartki startowej jest różnoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wszelkich przepisów przez prawnych opiekunów uczestnika i ich samych.
 • Na trasie biegu mogą znajdować się tylko uczestnicy biegu oraz w przypadku biegu przedszkolaków dozwolony jest start z rodziców z dziećmi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych i ostatecznej interpretacji regulaminu.

7. RODO

 1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy zawartych formularzach zgłoszeniowych, dokumentacji przebiegu imprezy / zawodów oraz w materiałach audiowizualnych z przebiegu imprezy / zawodów stanie się Organizator, tj. Akademia Biegowa Kartuzy; 83-307 Kiełpino; ul. Długa 78A.
 2. Celem przetwarzania tych danych będzie ich wykorzystanie: · w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych / rekreacyjnych, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, w tym ustawy o sporcie oraz ustawy o kulturze fizycznej, · zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych polegającym na wykorzystaniu danych uczestników do ich obsługi logistycznej i administracyjnej, stworzeniem warunków do zapewnienia pomocy medycznej, jak też wykorzystaniu danych uczestników do nawiązania z nimi kontaktu w sprawach dotyczących organizacji i przebiegu imprezy / zawodów.
 3. Dane osobowe uczestników mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym w organizacji zawodów, w tym ich obsługi administracyjnej, informatycznej, logistycznej, zapewnienia bezpieczeństwa itp. Do tych danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.
 4. Akademia Biegowa Kartuzy, jako administrator danych osobowych, przechowywał będzie dane związane z organizacją, przebiegiem i obsługą administracyjną zawodów, w tym dane osobowe ich uczestników, przez okres 5 lat, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia
 5. Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które dobrowolnie wyraziły zgodę Organizatorowi na: · przetwarzanie danych w celach związanych z powiadamianiem ich o organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i warunkach uczestnictwa; · publikację ich wizerunków w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez Organizatora, w tym informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych na stronie internetowej Organizatora; · publikację informacji o osiągniętych przeze nich wynikach sportowych w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez Akademię Biegową Kartuzy i Partnerów Medialnych.
 6. Zgoda uczestnika na przetwarzanie dotyczących go danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Podmioty będące współorganizatorami nie mogą przetwarzać danych osobowych uczestników w celach innych niż bezpośrednio związane z organizacją i obsługą imprezy, chyba że współorganizator dysponował będzie indywidualną, dobrowolną zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych w innym celu.
 8. Każdemu uczestnikowi zawodów przysługują uprawnienia w momencie rezygnacji z udziału w zawodach: · dostępu do dotyczących danych oraz otrzymania ich kopii, · sprostowania (poprawiania) danych, · usunięcia danych, · do ograniczenia przetwarzania danych, · wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, · przenoszenia danych, · wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 9. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, przy czym ich podanie Organizatorowi jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w imprezie zawodach.

Kontakt:

Dyrektor Biegu Karol Nowakowski

www.santarunkartuzy.pl
bieg@santarunkartuzy.pl

Akademia Biegowa Kartuzy

 

Regulamin wersja pdf znajduje się tutaj – kliknij.

Zapraszamy do mikołajkowego biegania!
Nie pozwólcie by zwiał Wam bałwanek i renifer!